Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Ons websiteadres is: https://coloc-actions.be

Inleiding

De vzw Coloc-4ctions (hierna Coloc-Actions genoemd) is een vereniging die tot doel heeft alle diensten en activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden die bestemd zijn voor de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de wereld van de gedeelde huisvesting en de gemeenschappelijke huisvesting.

Als vereniging verzamelt en verwerkt Coloc-4ctions persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "GDPR") en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Privacywet").

Coloc-Actions is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verzamelen en verwerken van gegevens en hecht veel belang aan de optimale bescherming van alle gegevens die zij van natuurlijke personen in haar bezit heeft en doet er alles aan om de Wet Bescherming Persoonsgegevens voortdurend na te leven. RGPD.

Met dit privacybeleid informeert Coloc-Actions u over de manier waarop het persoonlijke gegevens van personen verzamelt, verwerkt, gebruikt en bewaart in het kader van zijn missies.

1. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens (Gegevensbeheerder) 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Coloc-Actions, als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de RGPD. Haar contactgegevens zijn als volgt:

Rue de Mérode 213, 1060 Sint-Gillis

Algemeen telefoonnummer : 0472 66 48 00

Algemene e-mail : info@coloc-actions.be

Voorzitter De heer Abde Ali Yousfi Rue de Mérode 213, 1060 Sint-Gillis
ayousfi@coloc-actions.be

2. Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Coloc-4ctions heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor :

 1. COLOC-ACTIONS adviseren en informeren ;
 2. Toezicht houden op naleving en toepassing van wet- en regelgeving in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming

Rue de Mérode 213, 1060 Sint-Gillis

E-mail : dpd@coloc-actions.be

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

1. Definitie

Persoonsgegevens zijn "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect".

Bijvoorbeeld: een achternaam, voornaam, nationaal registratienummer, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat, enz.

2. Rechtstreeks bij u verzamelde gegevens

Coloc-Actions verzamelt persoonlijke gegevens om zijn taken uit te voeren, in het bijzonder wanneer u contact opneemt met onze vereniging om informatie of ondersteuning te vragen.

Onze agenten verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 1. Informatie met betrekking tot uw identiteit: naam, voornaam, nationaal registratienummer, geboorteplaats, burgerlijke staat ;
 1. Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

3. Alle informatie die je nodig hebt om het meeste uit je betrokkenheid bij ons project te halen

3. Belangrijkste informatiebronnen

Wij verzamelen hoofdzakelijk persoonsgegevens van u. Wanneer dit niet het geval is, zijn de gegevens afkomstig uit de databases die worden beheerd door de socialezekerheidsinstellingen waartoe we toegang hebben voor de uitvoering van onze taken, via de Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).

4. Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens?

Coloc-Actions handelt binnen het kader van de wettelijke opdrachten die haar door de wet zijn toegewezen.

Coloc-Actions kan uw persoonsgegevens verwerken om u de best mogelijke ondersteuning te bieden. 

5. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

In overeenstemming met artikel 6 van de RGPD verwerkt Coloc-4ctions uw persoonsgegevens alleen in het kader van haar missies op basis van ten minste een van de volgende gronden:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang;
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bijv. beeldrechten).

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk voor interne doeleinden gebruikt door 

Coloc-acties.

Coloc-Actions kan uw gegevens ook delen met verschillende openbare of particuliere instellingen in het kader van de uitvoering van zijn taken, wanneer de wet of een rechterlijke beslissing dit vereist.

Coloc-Actions geeft sommige van uw gegevens door aan zijn onderaannemers in de mate die strikt noodzakelijk is voor de werking van de toepassingen en/of beheerssystemen waarop het geabonneerd is. De onderaannemers mogen enkel handelen op basis van de instructies die hen door Coloc-Actions worden meegedeeld.

Uw gegevens worden alleen aan de hierboven genoemde derden doorgegeven voor de in punt 4 genoemde doeleinden, binnen de grenzen van de wettelijke grondslagen (punt 5) en met inachtneming van het beroepsgeheim en de wettelijk vereiste garanties. RGPD. In geen geval worden je gegevens doorgegeven voor commerciële doeleinden of verkocht aan derden.

7. Bewaren van uw gegevens

Coloc-Actions is verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (bv. belastingen, sociale zekerheid).

Uw gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

1. Uw rechten

De GDPR garandeert betrokkenen zoals jijzelf een reeks rechten (Artikel 12 tot 22 GDPR). Deze rechten zijn als volgt:

 • Het recht op informatie : Je hebt het recht om op elk moment te weten welke persoonlijke gegevens we verwerken en hoe we deze gebruiken;
 • Recht op toegang : heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en een gratis kopie te ontvangen;
 • Het recht op correctie : u hebt het recht om onjuiste gegevens te laten rectificeren en onvolledige gegevens te laten aanvullen;
 • Het recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om te vragen dat het gebruik van uw gegevens wordt opgeschort, vooral als dit wordt betwist;
 • Het recht op wissen : u hebt het recht om te vragen dat uw gegevens onder bepaalde voorwaarden worden gewist, met name wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Benadrukt moet worden dat dit recht op wissen vervalt als er een hoger belang in het geding is en rekening houdend met de wettelijke bewaarplicht van Coloc-4ctions;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid : u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens in een machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij van uw keuze over te dragen;
 • Het recht om toestemming in te trekken Bijvoorbeeld in het kader van beeldrechten. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Sommige van deze rechten zijn onderworpen aan wettelijke voorwaarden en mogen alleen worden uitgeoefend onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de regelgeving en op voorwaarde dat ze geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden (privacy, beroepsgeheim, enz.).

2. Hoe kunnen ze worden gebruikt?

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek in te dienen door ons toegangsformulier ter attentie van onze DPO in te vullen en op te sturen:

 • of per e-mail: dpd@coloc-actions.be
 • of naar het adres: Rue de Mérode 213, 1060 Sint-Gillis
 • .

Stuur uw verzoek met :

 • Het ingevulde formulier. U vindt het hier Bedankt Hicham voor het maken

1. Reactietijd

De reactietijd is 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Deze kan met een maand worden verlengd afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken. In dit geval zullen we u binnen 15 dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen. We behouden ons het recht voor om niet in te gaan op duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken. Uw verzoek wordt bewaard zolang er verhaal mogelijk is.

Als u van mening bent dat Coloc-Actions haar verplichtingen niet is nagekomen en inbreuk heeft gemaakt op uw privacy, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Authority (DPA):

Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA)

Adres: Pressestraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: 02/274.48.00

E-mail : contact@apd-gba.be

Website : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

9. Informatiebeveiligingsmaatregelen

We doen er alles aan om de veiligheid van de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen. Daarom hanteren we binnen onze vereniging een vertrouwelijkheidsbeleid op dit gebied. Daarnaast is elk personeelslid gebonden aan het beroepsgeheim in overeenstemming met artikel 458 van het Franse Wetboek van Strafrecht.

We verbinden ons er ook toe alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om informatie te beschermen tegen verlies, kwaadwillige wijziging, vernietiging of ongeoorloofde toegang.

Daarnaast eist Coloc-Actions van haar dienstverleners en externe leveranciers dat zij altijd passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een passend beveiligingsniveau voor de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

10. bijwerken 

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Deze versie is bijgewerkt in maart 2023.

11. Cookiebeleid

Verder lezen

[QUIZ] Wat voor type huisbaas ben jij?
Overslaan naar inhoud